Перейти до основного вмісту

Зміни до ПКУ законом №4834


У газеті «Голос України» №117 від 27 червня 2012 року опубліковано            Закон України від 24.05.2012 №4834-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм».
    Основні нововведення акту.
Передбачені Законом зміни та доповнення в частині податку на прибуток полягають у наступному:
·    врегульовано питання віднесення до складу доходів платника податку коштів, отриманих у період перебування такого платника на спрощеній системі оподаткування, та з яких не був сплачений єдиний податок; (пп. 135.5.14);
·    врегульовано питання щодо оподаткування отриманих як внесок до статутного капіталу коштів або майна, які не повертаються власнику корпоративних прав у разі ліквідації юридичної особи. Зокрема, не включаються до складу доходу кошти або майно, внесені до статутного капіталу, які не повернуті власнику корпоративних прав, емітованих платником податку, або не повернуті учаснику господарського товариства у зв'язку з недостатністю або відсутністю активів внаслідок погашення зобов'язань при припиненні діяльності такого платника шляхом ліквідації юридичної особи; (пп. 136.1.13);
·    надано право платнику податків не враховувати у складі доходів вартість безоплатно отриманих основних засобів, якщо такі засоби отримані за рішеннями місцевих органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, прийнятих у межах їх повноважень (пп.136.1.16);
·    врегульовано питання щодо обліку доходів у вигляді безоплатно отриманих об’єктів енергопостачання, газо - і теплопостачання, водопостачання, каналізаційних мереж та основних засобів транспортної інфраструктури. Цей дохід визначається в розмірі амортизації зазначених активів, нарахованої у момент її нарахування (п.137.17);
·    передбачено зменшення доходів платника податку-ліцензіата з постачання природного газу за регульованим тарифом на суму нарахованих, але не отриманих у звітному періоді, коштів з бюджету за програмою фінансування пільг та житлових субсидій окремим категоріям населення на оплату окремих видів енергії, товарів та послуг (п.137.20);
·    врегульовано питання обліку заборгованості у разі не сплати позичальником процентів (комісійних) кредитору. Цю заборгованість кредитор враховує згідно з порядком урегулювання безнадійної та сумнівної заборгованості, визначеним  пунктом  159.1  Кодексу. ( пп. 137.21  та п.   12 підрозділ 4 Перехідних положень);
·    визначено порядок віднесення до складу витрат нерозподілених постійних загальновиробничих витрат, які включаються до складу собівартості реалізованої продукції. Зазначені витрати включаються до складу витрат в період їх виникнення (п.138.4);
·    конкретизовано базу для банківських установ щодо визначення розміру витрат, понесених у зв'язку з придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу, маркетингу, реклами та нарахуванням роялті, якою вважається дохід, отриманий банківськими установами від операційної діяльності. (пп.139.1.13, 140.1.2);
·    надано право платнику враховувати у складі витрат вартість спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту відповідно до галузевих норм (п.140.1.1);
·    узгоджено положення Кодексу зі статтями 215, 228 та 234 Цивільного кодексу України в частині визнання судом  правочину недійсним (п.140.2);
·     вирішено питання амортизації витрат на самостійне виготовлення (створення) нематеріальних активів та вартості основних засобів, безоплатно отриманих або виготовлених чи споруджених за рахунок коштів бюджету або кредитів, залучених Кабінетом Міністрів України чи під гарантії Кабінету Міністрів України, у разі виконання зобов’язань за гарантією КМУ (п. 144.1);
·    приведено у відповідність з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку формування витрат, пов’язаних з ремонтом та поліпшенням об’єктів основних засобів. Такі витрати в межах 10 відсотків відносяться на собівартість реалізованих товарів (виконаних робіт, наданих послуг), або до інших витрат як у бухгалтерському обліку (п. 146.12);
·    прирівняні до придбання операції з отримання основних засобів у вигляді рухомого складу за рішенням Укрзалізниці (п. 146.17.2);
·    уточнено порядок сплати консолідованого податку платником податку - юридичною особою, у складі якої є відокремлені підрозділи, зокрема, конкретизовано, що за рішенням такого платника податку  податок на прибуток сплачується до державного бюджету за місцезнаходженням  таких відокремлених підрозділів (п. 152.4);
·    визнано базовим податковим (звітним) періодом в цілях оподаткування податком на прибуток календарний квартал (п. 152.9);
·    приведено у відповідність до положень (стандартів) бухгалтерського обліку порядок визначення курсових різниць (п. 153.1.4);
·    визнано такими, що не підлягають перерахунку у національній валюті в цілях оподаткування гранти (субгранти) відповідно до програм Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні               (п. 153.1.6);
·    врегульовано питання  щодо визначення конкретного переліку доходів, які звільняються від оподаткування податком на прибуток, садівничих та гаражних кооперативів шляхом їх виділення в окрему групу неприбуткових установ  (п. 157.1);
·    врегульовано питання врахування збитків минулих років (п.3 рідрозд.4 Перехідних положень);
·    з метою єдиного розуміння уточнено норму щодо звільнення від оподаткування, лише  підприємств, які здійснюють діяльність з одночасного виробництва електричної та теплової енергії з використанням біологічних видів палива (пункт 15 підрозділ 4 Перехідних положень Кодексу);
·    врегульовано питання застосування механізму визначення звичайної ціни до набрання чинності статтею 39 «Методи визначення та порядок застосування звичайної ціни» розділу ІІ Кодексу; (пункт 8 підрозділ 10 Перехідних положень).
Передбачені Законом зміни та доповнення до податку на доходи фізичних осіб полягають у наступному:
·    звільнено від оподаткування інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами (тобто, дохід від продажу цінних паперів, емітованих Міністерством фінансів України, буде неоподатковуваним доходом) (зміни пп.164.2.9);
·    не включаються до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку виплати з державного бюджету, пов’язані з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, у тому числі Європейського суду з прав людини, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України (зміни до пп. 164.2.14);
·    уточнено порядок визначення доходу, отриманого платником податку, як додаткове благо у вигляді вартості використання житла, інших об’єктів матеріального або нематеріального майна, що належить роботодавцю, наданих платнику податку в безоплатне користування, або компенсації вартості такого використання, крім випадків коли таке надання зумовлено виконанням платником податку трудової функції відповідно до трудового договору (контракту) чи передбачено нормами колективного договору або відповідно до закону в установлених ними межах (тобто, компенсація вартості такого використання тепер буде оподатковуватись) (зміни до пп.164.2.17);
·    встановлено обов’язок для кредитора повідомляти платника податку – боржника про анулювання боргу рекомендованим листом з повідомленням про вручення для самостійної сплати боржником податку з таких доходів (тобто, тільки наявність такого повідомлення є підставою для включення фізичною особою до річного оподатковуваного доходу та зазначення у річній податковій декларації суми такого анульованого боргу) (зміни до пп.164.2.17);
·    конкретизовано, що до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, крім суми пенсій, також не включаються суми її індексації, нарахованої відповідно до закону (зміни до пп. 165.1.1);
·    уточнено порядок звільнення від оподаткування доходу у вигляді вартості спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, якими роботодавець забезпечує платника податку відповідно до Закону України «Про охорону праці», спеціального (форменого) одягу та взуття, що надається роботодавцем у тимчасове користування платнику податку, який перебуває з ним у трудових відносинах. (Визначено, що порядок забезпечення, перелік та граничні строки використання спеціального (у тому числі форменого) одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту встановлюються Кабінетом Міністрів України та/або галузевими нормами безоплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту) (зміни до пп.165.1.9);
·    передбачено не включення до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку суми компенсаційних виплат в іноземній валюті, що виплачуються відповідно до закону працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження
(зміни до пп.
165.1.11);
·      спрощено процедуру прийняття рішень профспілками про надання своїм членам виплат чи відшкодувань у неоподатковуваному розмірі. А саме, такі виплати (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами) здійснюються за рішенням професійної спілки, прийнятим в установленому порядку, а не рішенням прийнятим загальними зборами членів профспілки) (зміни до пп. 165.1.47);
·    доповнено перелік доходів, які не включаються до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку. Так, не оподатковуватимуться доходи від операцій з валютними цінностями (крім цінних паперів), пов’язаних з переходом права власності на такі валютні цінності, за виключенням доходів, оподаткування яких прямо передбачено іншими нормами цього розділу, а також інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов’язаннями Національного банку України (зміни до пп.165.1.51 та пп.165.1.52);
·     уточнено порядок сплати податку нерезидентами з доходу у вигляді спадщини у разі успадкування права на вклад у банку (виключення п. 174.5 визначено, що особою відповідальною за сплату податку є спадкоємець);
·    скасовано необхідність подання довідки про види діяльності, яка надавалась фізичною особою – підприємцем іншому суб’єкту господарювання з метою не утримання податку під час виплати доходу суб’єктом господарювання за надані послуги фізичною особою – підприємцем (зміни до п. 177.8);
·     уточнено перелік випадків, відповідно до яких обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається. Зокрема, з набранням чинності Законом № 4834 податкову декларацію подавати не потрібно, в тому числі якщо платник податку отримував доходи від двох і більше податкових агентів, отримував доходи у вигляді об'єктів спадщини з яких сплачено податок, доходи у вигляді відсотків (дисконту), доходи за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю, доходи у вигляді дивідендів тощо, крім випадків коли декларування таких доходів прямо передбачено відповідними нормами Кодексу (пп. 179.2); 

Передбачені Законом зміни та доповнення до податку на додану вартість полягають у наступному:
·    конкретизовано поняття „особа” (п.п. 14.1.139 п.14.1 ст.14) для цілей оподаткування податком на додану вартість;
·     введено процедуру реєстрації платником ПДВ будь-якої особи за її добровільним рішенням. А саме, виключені будь-які додаткові умови, обмежуючі таку реєстрацію, а також норм, яка передбачала виключення з реєстру платників ПДВ у разі, якщо обсяг постачання товарів/послуг платниками податку, зареєстрованими добровільно, іншим платникам податку за останні 12 календарних місяців сукупно становив менше 50 відсотків загального обсягу постачання;
·    врегульовано процедуру реєстрації платником ПДВ платників єдиного податку та уніфіковано строки такої реєстрації та подання заяви;
·    зменшений строк реєстрації платників ПДВ з 10 до 5 робочих днів;
·    чітко визначено дату анулювання реєстрації платника ПДВ та дії платника при анулюванні його реєстрації;
·    визначено, що податкові зобов'язання, нараховані за результатами останнього податкового періоду, враховуються в зменшення бюджетного відшкодування, а в разі його відсутності – погашаються незалежно від того, чи залишатиметься особа зареєстрованою як платник ПДВ на день сплати такої суми податку чи ні.
·     уточнено перелік операцій, визначення дати виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту по яких згідно з пунктом 187.10 статті 187 здійснюється за касовим методом, доповнено наданням послуг з транспортування та постачання газу природного (крім скрапленого);
·    змінено порядок визначення бази оподаткування у разі постачання товарів/послуг;
·    вирішено питання стосовно не врахування сум відшкодування орендодавцю-бюджетній установі витрат на утримання наданого в оренду нерухомого майна та комунальних послуг і енергоносіїв до бази оподаткування;
·    виключено пункт 189.11 щодо визначення бази оподаткування у разі умовного постачання та поняття „умовне постачання”;
·    вирішено питання визначення бази оподаткування у разі постачання квитків на проїзд в автобусах та на перевезення багажу – базою оподаткування є винагорода, що включає автостанційний збір.
·    врегульовано питання щодо формування податкового кредиту в частині:
- визначення права на податковий кредит при зміні напрямку використання раніше придбаних товарів/послуг з неоподатковуваних/звільнених в оподатковуваних операціях;
- пропорційного віднесення сум ПДВ до податкового кредиту у випадку використання придбаних та/або виготовлених товарів/послуг, необоротних активів частково в оподатковуваних операціях, а частково ні;
·    надано можливості платникам декларувати до відшкодування суми податку, сплачені протягом звітного періоду за товари/послуги, отримані у попередніх податкових періодах;
·    надано можливість складання податкової накладної виключно в електронному вигляді;
·    змінено термін реєстрації податкових накладних у Єдиному реєстрі з 20 на 15 днів;
·    змінений порядок обчислення ПДВ у туристичній галузі, зокрема, уточнено норми стосовно визначення бази оподаткування, строків виникнення податкових зобов’язань туристичного оператора при поставці туристичного продукту, права туристичного оператора на податковий кредит та дата його виникнення;
·    врегульовано порядок формування та коригування податкового кредиту по операціях, до яких застосовується спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, а саме:
- уточнено визначення суми податкового кредиту по товарах/послугах, основних фондах, якщо вони частково використовуються для виготовлення сільськогосподарських товарів (послуг), а частково для інших, відбувається шляхом розподілу виходячи з питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості усіх товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів;
- надано можливість та визначено механізм коригування податкового кредиту у разі зміни напряму використання товарів/послуг (виходячи з вартості придбання), основних фондів (виходячи з балансової вартості);
·    розширено перелік постачальників молока або м'яса в живій вазі, за які виплачуються компенсації переробними підприємствами;
·    визначено право на включення до податкового кредиту сум податку на додану вартість, сплаченого (нарахованого) по необоротних активах, які одночасно використовуються в оподатковуваних і неоподатковуваних (звільнених) операціях (операції з постачання на митній території України та з вивезення в митному режимі експорту зернових культур товарних позицій 1001 - 1008 згідно з УКТ ЗЕД та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 згідно з УКТ ЗЕД) без застосування норм щодо пропорційного віднесення сум податку до податкового кредиту;
·     виключено норму щодо оподаткування за нульовою ставкою податку на додану вартість операцій з постачання природного газу, ввезеного на митну територію України ПАТ „НАК „Нафтогаз України”.
Передбачені Законом зміни та доповнення до збору за першу реєстрацію транспортного засобу  полягають у наступному:
 удосконалено порядок надання органами, що забезпечують здійснення державної реєстрації транспортних засобів фізичних та юридичних осіб, акумульованої інформації з підпорядкованих територіальних підрозділів до центрального органу ДПС України для забезпечення контролю за сплатою податків і зборів, які сплачуються під час операцій з транспортними засобами (зміни до п.239.5);
 уточнено, що збір за першу реєстрацію транспортного засобу для вантажо-пасажирських автомобілів сплачується за ставками, установленими для вантажних автомобілів.
Передбачені Законом зміни та доповнення до податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки полягають у наступному:
термін запровадження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, переноситься на 1 січня 2013 року.
Передбачені Законом зміни та доповнення до глави 1 „Спрощена система оподаткування, обліку та звітності” розділу XIV„Спеціальні податкові режими” Кодексу полягають у наступному:
·    надано право обирати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння (такі суб’єкти господарювання відносяться виключно до третьої групи платників єдиного податку, для таких платників ставка єдиного податку встановлюється у розмірі 5%) (зміни до п. 291.5, 293.3);
·    надано право обрати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктам господарювання, які здійснюють кур’єрську діяльність та діяльність з надання послуг зв’язку, що не підлягає ліцензуванню, реалізацію корисних копалин місцевого значення (зміни до п. 291.5);
уточнено порядок віднесення до суми доходу платника єдиного податку вартості безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), визначення дати отримання доходу платника єдиного податку (зміни до пп.292.3 і 292.6);
надано можливість платникам єдиного податку за власним рішенням змінювати групу або ставку податку протягом року (298.1.5);
уточнено, що не є підставою для прийняття органом державної податкової служби у 2012 році рішення про відмову у видачі фізичній особі - підприємцю свідоцтва платника єдиного податку за наявності на день подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування податкового боргу з єдиного і фіксованого податків, який виник за наслідками обліку в податкових органах у лютому 2011 року, а також податкового боргу, який виник з єдиного податку за січень 2012 року (зміни до підрозділу 8 Перехідних положень Кодексу);
визначено, що до платників єдиного податку не застосовуються штрафні санкції за порушення у 2012 році порядку обчислення, правильності заповнення податкових декларацій платника єдиного податку та повноти сплати сум єдиного податку (зміни до підрозділу 10 Перехідних положень Кодексу);
визначено, що не застосовуються адміністративні стягнення (штрафи), передбачені статтею 1641 Кодексу України про адміністративні правопорушення за неправильність заповнення у період з 1 січня по 31 грудня 2012 року платниками єдиного податку книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат (Прикінцеві та перехідні положення Закону).
Передбачені Законом  з 01.01.2013 зміни та доповнення до екологічного податку полягають у наступному:
·    уточнено поняття «розміщення відходів» (зміни до підпункту 14.1.223);
·    врегулювано питання щодо не оподаткування екологічним податком обсягів та видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання (незалежно від наявності ліцензії на збирання і заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини) (зміни до підпункту 240.1.3, пункту 240.5, підпункту 242.1.3.).
Передбачені Законом з 01.01.2013 зміни та доповнення до рентної плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні та Плата за користування надрами полягають у наступному:
·    об’єднано платежі: плати за користування надрами та рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні, та встановлення нових ставок за користування надрами у зв’язку з об’єднанням платежів, розповсюдження відсоткового типу ставок плати за користування надрами для видобування корисних копалин на всі види корисних копалин (втрата чинності з 1 січня 2013 року Розділу Х «Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні»  ( зміни до статей  256, 258, 260, 263 Кодексу);
·    з метою покращення інвестиційного клімату, для видобутих в умовах дії угоди про розподіл продукції корисних копалин, здійснено розмежування ставок в залежності від умов видобування та реалізації таких копалин, з метою підтримки населення – розмежування ставок в залежності від категорій споживача цього газу (для потреб населення та для забезпечення потреб промисловості);
·    упорядковано сплату авансових внесків з плати за користування надрами. Разом з цим за несплату авансових внесків у встановлені строки передбачаються штрафні санкції у розмірі 50% від суми податкових зобов’язань (доповнення до статті 126 Кодексу).
Передбачені Законом зміни та доповнення до плати за землю полягають у наступному:
·    уточнено термін «прибудинкова територія» (зміни до пп. 14.1.205);
·    запроваджено чіткий механізм встановлення та оприлюднення рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок та ставок земельного податку за земельні ділянки, розташовані у межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено (зміни до ст. 271, 275 Кодексу);
·    упорядковано визначення ставок податку за земельні ділянки, (незалежно від місцезнаходження), нормативну грошову оцінку яких проведено та не проведено (зміни до ст. 274, 278).
Передбачені Законом зміни та доповнення в частині збору за спеціальне використання води полягають у наступному:
визначено, що не є платниками збору водокористувачі, які використовують воду виключно для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення, у тому числі для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та платників єдиного податку (доповнення ст. 323 Кодексу п. 323.2, доповнення пп. 324.4.1 п. 324.4 ст.324).
 Передбачені Законом зміни та доповнення до Перехідних та Прикінцевих положень Кодексу полягають у наступному:
Зміни до розділу ІІ Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України” створюють умови для надання платникам податків додаткового часу для підготовки до нових форм надання інформації до органів ДПС, а саме для суб’єктів господарювання, які використовують реєстратори розрахункових операцій, що створюють контрольну стрічку в електронній формі, забезпечення у 2012 році адаптаційного періоду, з надання до органів державної податкової служби по дротових або бездротових каналах зв’язку електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці в пам’яті реєстраторів розрахункових операцій.
Законом забезпечується більш чітке регулювання процедур, які мають місце при здійсненні контрольно-перевірочних заходів. Зокрема, законом передбачено зміни:
·    щодо встановлення додаткових обмежень для здійснення органами ДПС невиїзної перевірки: у разі недотримання обов’язкових умов, встановлених Кодексом для її проведення, зокрема, направлення платнику податків копії наказу про проведення перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки (п. 79.2 ст. 79).
·    щодо запровадження можливості пред’явлення направлення на проведення перевірки (копії наказу та службового посвідчення) особам, які фактично проводять розрахункові операції, а не лише платнику податків, або його уповноваженому представнику (зміни до абзацу першого п. 80.2 ст. 80 та абзацу п’ятого п. 81.1 ст. 81);
·      щодо надання можливості направлення акту (довідки) перевірки  по місцю реєстрації платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення, у разі неможливості вручення їх з будь-яких причин особисто платнику податків, чим забезпечується право платника податків на ознайомлення з матеріалами документальних невиїзних перевірок та подальшого їх оскарження у разі незгоди (зміни до ст.86);
·    щодо обов’язків направляти акт (довідку) перевірки не пізніше трьох робочих днів з дня реєстрації такого акта (довідки) перевірки в цьому органі до органу державної податкової служби за основним місцем обліку платника податків у разі, якщо платник податків (його відокремлені підрозділи) здійснює свою діяльність не за основним місцем обліку платника податків (зміни до п.86.5 ст.86). При цьому податкове повідомлення-рішення за результатами фактичних перевірок приймається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації (надходження) акта такої перевірки до органу державної податкової служби за основним місцем обліку платника податків (п.86.8 ст.86).
В сегменті погашення податкового боргу Законом передбачені наступні зміни:
·    щодо визначення суми податкового боргу, до якої не застосовуються заходи стягнення: з 1 липня поточного року підвищується мінімальний поріг податкового боргу (з 17 до 340 гривень), менше якого органи державної податкової служби не будуть направляти платнику податків податкову вимогу та, власне, не буде поширюватися право податкової застави на таку суму податкового боргу. Запровадження такої норми послабить адміністративний тиск на платників податків, які мають незначні суми податкового боргу;
·    щодо упорядкування процедури припинення податкової застави на майно боржника: змінами до статті 93 Кодексу визначено, що майно платника податків звільняється з податкової застави лише  після надходження до органу ДПС документу, який підтверджує зарахування коштів до бюджету від  реалізації такого майна;
·    щодо самостійного відчуження платником податків майна, що перебуває у податковій заставі: статтю 95 Кодексу доповнено пунктом 95.23, відповідно до якого платникам податків надається право самостійно здійснювати відчуження майна, що перебуває у податковій заставі, за умови наявності відповідної згоди органу державної податкової служби та спрямування коштів, отриманих від такого продажу, в рахунок погашення податкового боргу такого платника податків. 
Зазначена норма надасть можливість скоротити терміни реалізації  майна в рахунок погашення податкового боргу (відпадає потреба у зверненні органів ДПС до суду за дозволом стосовно реалізації заставного майна в рахунок погашення податкового боргу) і як наслідок призведе до зменшення нарахувань пені і штрафів;
·    щодо здійснення додаткового опису майна в податкову заставу: Законом передбачається складання податковим керуючим додаткового акта опису майна у податкову заставу, у разі якщо сума коштів, отримана у результаті  продажу раніше описаного майна платників податків, є недостатньою для погашення податкового боргу в повному обсязі;
·    щодо забезпечення можливості ефективного погашення податкового боргу: Законом доповнено статтю 20 Кодексу підпунктом 20.1.41, яким надається право органам ДПС отримувати безоплатно від органів, які забезпечують ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів) інформацію, необхідну для здійснення повноважень щодо забезпечення погашення податкового боргу платника податків, в першу чергу для встановлення майна платника податків, яке описується у податкову заставу і в подальшому може бути використано, як джерела погашення податкового боргу платника податків.

за інформацією ДПС України

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Ліцензія на будівельні роботи

Достатньо поширеною діяльністю є будівельні роботи, проте для їх здійснення фірми повинні отримати будівельну ліцензію.
Порядок отримання будівельної ліцензії врегульвоний Постановою КМУ №1396 від 05.12.2007р. Про ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури та Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27.01.2009р. №47.
Юридична особа та фізична особа (підприємець) - суб'єкти господарської діяльності (далі - суб'єкти будівельної діяльності), що мають намір провадити будівельну діяльність, повинні отримати ліцензію.     Строк дії ліцензії становить п'ять років, а для суб'єктів будівельної діяльності, які отримують її вперше, - три роки.
Суб'єкти господарської  діяльності  мають  право  здійснювати проектування об'єктів архітектури по об'єктах класу наслідків  СС3 - якщо виконували попередньо не менше 3 проектів по об'єктах класу наслідків СС2, або 5 проектів по об'єктах класу …

Порушення митних правил за новим Митним кодексом

Не минуло і року часу дії Митного кодексу України (почав діяти 01 06 2012 року), а громадяни та субєкти господарювання (фірми) вже відчули на собі "тягар" нових штрафів.
Митні органи звітують про перевиконання в частині стягнення штрафів  і тим самим заповнють бюджет  України (так як сового часу це робили ДАІшники), у деяких випадках в цьому допомагають і судим, які на підстві складених протоколів митних органів виносять совї рішення.

Проте давайте більш детально розглянемо процедуру штрафування.

Глава 68 митного кодексу України  - Види порушень митних правил та відповідальність за такі правопорушення - регулює види порушента та відповідальність за них.

Отже, митний кодекс встановив такі види порушень митних правил:

- Стаття 468. Порушення режиму зони митного контролю,
- Стаття 469. Неправомірні операції з товарами, митне оформлення яких не закінчено, або з товарами, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем.,
- Стаття 470. Недоставлення товарів, транспо…

Що робити, якщо біля житлового будинку будують багатоповерховий будинок ???

Якими нормами регулюються розташування багатоповерхівок біля приватного сектору, звичайного житлового будинку? 
Згідно зі ст. 5 Закону України «Про основи містобудування» при здійсненні містобудівної діяльності повинні враховуватися законні інтереси та вимоги власників або користувачів земельних ділянок та будівель, що оточують ділянку забудови. 
Відповідно, п. 3.13 державних будівельних норм ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», відстань між житловими будинками, житловими і громадськими, а також між виробничими будинками треба приймати на основі розрахунків інсоляції та освітленості відповідно до встановлених норм та протипожежних вимог. 
Між довгими сторонами житлових будинків заввишки 2-3 поверхи треба приймати відстані (побутові розриви) не менше 15 м, заввишки 4 поверхи і більше - 20 м, між довгими сторонами і торцями з вікнами із житлових кімнат цих будинків - не менше 15 м.
У випадку розміщення 9-16-поверхових будинків суміжно з кварталами садибної забу…